Umbrellas 017
With Parasol San Telmo
© Paula A. White
<b>Umbrellas 017 With Parasol San Telmo</b></td>
    </tr>
    <tr>
     <td><img src=