Madison World Music Festival 008
Ordo Sakhna (Kyrgyzstan, 2010)
© Paula A. White
MWMF 008 Ordo Sakhna